විද්‍යාව - ලංකා සේනානායක - ලංකාව පුරා විසිරුණු අපේ දරුවන්ගේ දක්ෂතා බලන්න.

අපේ Whatsapp Group එකට සම්බන්ධ වෙන්න Click කරන්න. 

අපේ youtube Channel එක බලන්න Click කරන්න. 
අමතක නොකර Subscribe කරන්න.


 Hesara Wewelwala 
Richmond college - GalleW.Mihin Minsara de Silva 
Devananda college - Ambalangoda


Esanya Minthuli 
Sri Rahula Balika Maha Vidyalaya - Malabe

M.A.Thalal Hussain
 Siridhamma College - Galle


Sithun Senanayake 
Mahinda college - Galle


Adithi Ineshara 
Sanghamiththa Balika - Galle


Chanithma palliyaguruge
Sanghamitta balika vidyalaya - Galle

Rithara Sithumlee


Nurash 
St. Peters College - Athurugiriya
T.H Risini Ranulya Induwaree 
G/Devananda College - Ambalangoda


Seneja senanayaka 
Prof. Ediriweera Sarachchandra vidyalaya - Himbutana

T.H Risini Ranulya Induwaree 
G/Devananda College - Ambalangoda


W.Mihin Minsara de Silva 
Devananda College - Ambalangod


Sanyuru Dulneth 

Siridhamma college - Galle

By Hesara Wewelwala
Richmond College - Galle


Rithara Sithumlee wijesinghe

Ananda Balika Vidyalaya - Colombo

Disara Antony 
St.Peters college - Bambalapitiya

Sanyuru Dulneth
siridhamma college - Galle


Hesara Wewelwala 
Richmond College - Galle

W.Mihin Minsara de Silva 
Devananda college- Ambalangoda

 

Senudi Dinujana 

St Anthonys college - Kandy


Disara Antony
St.Peter's College - Narahnpita


By W.Mihin Minsara De Silva 
Devananda College - Ambalangoda

Adithi Ineshara 
Sanghamiththa Balika Vidyhala - Galle,

Seneja senanayaka 
Sarachchandra vidyalaya - Colombo


Rithara Sithumli Wijesingha 

Ananda Balika Cllege - Colombo - 6


Sithun Senanayake 

Mahinda College - GalleRisini Ranulya Induwaree

Sri Devananda College - Ambalangoda


Risini Ranulya Induwaree

Sri Devananda College - Ambalangoda


Dineli Chanithma

Prajapathi Balika Vidyalaya - Horana


B.H.Sahas Denethra

Devananda college - Ambalangoda.


Dineli Chanithma

Prajapathi Balika Vidyalaya - Horana


Nimna paranamanage 

Sanghamitta college - Galle


Vosanda kithsara 

udugampola primary school - kotugoda 


Sithun Senanayake

Mahinda College - galle

Last modified: Thursday, 21 January 2021, 11:39 AM