(අපගේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංච් විය හැකි ක්‍රම දෙකක් තිබේ. 

සෑම විටම පහත එක් ක්‍රමයක් පමණක් භාවිතා කරන්න.)

පළමු ක්‍රමය

ඔබට google ගිණුමක් හෝ facebook ගිණුමක් තිබේ නම් 

ඉතා පහසුවෙන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි විය හැකිය. 

ඒ සදහා 

1. පහත බටනය Click කරන්න. 

2. ලැබෙන පිටුවේ පහළටම යන්න. 

 3. google හෝ facebook මත Click කරන්න.

 4.  ලැබෙන පෝරමයට ඔබගේ තොරතුරු ඇතුල් කරන්න. 

5. පෝරමයේ පහළින් තිබෙන Update profile මත Click කරන්න. දෙවන ක්‍රමය

Email ක්‍රමය මගින් ලියාපදිංචි වීමට 

පහත බටනය Click කර උපදෙස් වීඩියෝව නරඹන්න.

 
Last modified: Sunday, 26 September 2021, 12:18 AM